100000KVA 110KV 电力变压器(主变)定制定做开始施工-铁芯

100000KVA 110KV电力变压器(主变)终于开始施工了!
8个工人配合才能施工的浩大工程!

100000KVA 110KV 铁芯.jpg

100000KVA 110KV 铁芯 长度.jpg
3.5米的卷尺还不够用!

100000KVA 110KV 铁芯 宽度.jpg

铁芯进度:1/3...
完成后,一个铁芯就30多吨!

发送咨询